juf jip is leerkracht unit 1
juf sanne is leerkracht unit 2
juf jacqueline is leerkracht unit 3
meester coen is stagiare unit 1 en 3
juf ashley is onderwijsassistent
juf kelly is leerkracht unit 2
juf christel is leerkracht unit 1 en kwaliteitscoördinator onderwijsontwikkeling
juf marie-louise is directeur
juf denise is leerkracht unit 2 én kwaliteitscoördinator passend onderwijs
meester hans doet de tuin
juf anouk is stagiaire onderwijsassistent
wil jij hier?